Agoria wil steden en gemeenten het volgende advies meegeven om zich succesvol te ontpoppen tot Smart Cities:

1. De uitrol vereist leiderschap, domeinoverschrijdende samenwerking binnen het bestuur en een geprofessionaliseerd management. De vereiste holistische aanpak brengt diverse bevoegdheidsdomeinen bij elkaar. Om successen te boeken moet de ontwikkeling ook politiek gedragen worden.

2. De ontwikkeling van een strategie en een langetermijnvisie is onontbeerlijk. Daarbij dienen de meetbare doelstellingen tegen 2030 aangegeven te worden: wat komt de stad ten goede, vandaag en in de toekomst? De ontwikkeling van een Smart Cities-project gebeurt immers onder verschillende legislaturen.

3. Eens de strategie duidelijk is, moeten de doelstellingen voor 2030 worden vertaald naar een operationeel model. Dit vertrekt vanuit de nood van burgers en de lokale bedrijfswereld.Het reikt dus veel verder dan het beheer van de interne stadsprocessen.

4. De volgende stap is de ontwikkeling van een roadmap: een gefaseerd implementatieplan dat een duidelijk onderscheid maakt tussen zogenaamde ‘quick wins’ met een laag risico enerzijds en risicovolle langetermijninvesteringen anderzijds.

5. Door de fragmentatie van bevoegdheden is de aanstelling van één centraal aanspreekpunt voor de buitenwereld een absolute must.

6. Het bestuur dient de stadsontwikkeling te bekijken binnen de context van een open economie. Een open houding ten aanzien van interne en externe stakeholders over sectoren heen is dan ook onontbeerlijk. In het bijzonder stelt de stad of gemeente zich open voor overleg op neutrale basis tussen de stadsbeleidsmakers en de industrie. Een enkele stakeholder kan vandaag nog onmogelijk over alle kennis en capaciteit beschikken. Integendeel, Smart Cities-projecten vergen samenwerking, overleg en langetermijnrelaties.

7. Steden en gemeenten moeten bereid zijn om de handen in elkaar te slaan. Door clusters te vormen bereiken ze immers een grotere bestuurskracht. Alleen zo kan de opbouw van een aantal Smart Cities-infrastructuren op een economisch en maatschappelijk verantwoorde manier gebeuren: een digitaal platform delen, een smart grid uitrollen, gebouwen intelligent beheren …

8. Steden en gemeenten zorgen voor de toegang tot zoveel mogelijk onbewerkte datasets. Een ‘verkrampte’ standaard opstellen voor open data is onnodig, aangezien de huidige technologie het perfect mogelijk maakt om ruwe data te bewerken en te analyseren. Op termijn worden open datasets noodzakelijk om met de burger te communiceren.

9. Steden en gemeenten dienen de klassieke lastenboeken te verlaten en te streven naar performancecontracten. Specifieke technologische eisen inschrijven in lastenboeken van openbare aanbestedingen is niet langer aangewezen. Veel belangrijker is dat functionele specificaties en vereisten worden beschreven, zodat de contractant in samenspraak met het bestuur kan bepalen hoe hij dit resultaat wenst te bereiken.

10. Steden en gemeenten werken best met lifecyclecontracten waarin de ‘total cost of ownership’ (TCO) essentieel is. De voorwaarden in de huidige contractvormen zijn niet altijd afgestemd op de nieuwe technologische ontwikkelingen. Meer flexibiliteit in de opmaak van contracten, aangepast aan de nieuwe technologievereisten, is dan ook aangewezen. Aangezien de technologie snel evolueert, is het wenselijk om in contracten te vermelden dat de leverancier de technologie mag actualiseren.

11. Steden en gemeenten bieden de mogelijkheid om oplossingen te introduceren op kleine schaal, om ze dan achteraf verder uit te rollen op grotere schaal.

12. Besturen – of clusters ervan – zijn verantwoordelijk voor hun eigen digitale communicatie-infrastructuur. Connectiviteit is overal aanwezig en is gebaseerd op verschillende technologieën (kabel, mobiel, satelliet, internet) die met elkaar communiceren. Cruciaal is dat er intelligent omgesprongen wordt met de bandbreedte, want niet voor elke applicatie is een grote bandbreedte vereist.

13. Steden en gemeenten dienen te investeren in een generiek open digitaal platform dat toegankelijk is voor alle applicaties en dat in real-time data kan verwerken en analyseren. Zo’n platform staat in voor een efficiënt beheer van de operationele processen en voor het dienstenaanbod aan de burger (aan een zo laag mogelijke kostprijs). Ook staat het open voor ontwikkelingen van derden die gebruik maken van overheidsdata. Wel moet worden vermeden dat elke stad of gemeente zijn eigen gesloten digitaal platform op poten zet. Clustering van of samenwerking tussen gemeenten is noodzakelijk.


Ideeën nodig rond smart cities? Wilt u de belangrijkste trends ontdekken... en de mogelijke oplossingen?

Blader eens door onze Inspiratiegids Smart Cities met talloze praktische cases uit België en het buitenland, business modellen, technologische oplossingen op vijf belangrijke gebieden: Smart Energy, Smart Mobility, Smart Building, Living & Working Environment en Smart Digital Communication.

U kunt de Inspiratiegids Smart Cities ook downloaden in het Frans of Engels.

Reageer op dit artikel