U bent producent of leverancier en u wilt een nieuw product op de markt brengen, er bepaalde prestaties van in de kijker zetten of overeenstemming ervan met nationale of internationale veiligheidseisen aantonen? U wenst het vertrouwen van uw klanten te vergroten en exportdeuren te openen? Geaccrediteerde laboratoria, inspectie-instellingen of certificatie-instellingen kunnen u hierbij helpen.

Conformiteitsbeoordelende instellingen zijn instellingen die de conformiteit van producten, processen of diensten beoordelen. Afhankelijk van het risico dat verbonden is aan het product, of het prestatieniveau dat gevraagd wordt door de klant of de overheid, kunnen verschillende types ervan tussenkomen, zoals:

  • Laboratorium: het laboratorium bepaalt de eigenschappen en/of de prestatiekenmerken van een product.

  • Inspectie-instelling: bij een inspectie wordt getoetst of een installatie, object, dienst,… voldoet aan vooraf vastgelegde specificaties.

  • Certificatie-instelling voor managementsystemen: de certificatie heeft betrekking op het managementsysteem van de dienstverlenende organisatie of producent. Het meest bekende voorbeeld is ISO 9001. Certificatie van het managementsysteem van een firma staat garant voor continuïteit inzake een kwaliteitsvolle werking, in een beleidskader waar continue verbetering hoog in het vaandel wordt gedragen. De certificatie doet geen uitspraak over de kwaliteit van de geleverde producten of diensten.

  • Certificatie-instelling voor producten: bij deze vorm van certificatie wordt de overeenstemming van geleverde producten of diensten aan voorafgaandelijk vastgelegde specificaties getoetst. Voor het vaststellen van de conformiteit van geleverde producten of diensten wordt afhankelijk van het product een mix van audits, inspecties en/of, laboratoriumtesten gebruikt.

Technische competenties van belang

Vele landen beroepen zich op accreditatie voor het evalueren en aantonen van de technische competentie van conformiteitsbeoordelende instellingen. Een accreditatie is een attest uitgegeven door een derde, onafhankelijke partij aan een instelling die de conformiteit beoordeelt. Dit attest wordt toegekend door een accreditatieinstelling na een grondige audit van de conformiteitsbeoordelende instelling, gebaseerd op internationaal erkende eisen. Een accreditatie betekent voor een conformiteitsbeoordelende instelling het formele bewijs van enerzijds de competentie voor het uitvoeren van activiteiten van conformiteitbeoordeling zoals certificatie, inspectie, kalibratie en testen en anderzijds van de onpartijdige en onafhankelijke werking. In België is BELAC de nationale accreditatieinstelling verantwoordelijk voor de accreditaties. BELAC verzorgt de accreditatie van alle types van conformiteitbeoordelingsactiviteiten. 

In Europa werken de nationale accreditatieinstellingen samen onder de koepel van de European Cooperation for Accreditation (EA, www.european-accreditation.org). EA-leden kunnen ook lid zijn van de twee organisaties met wereldwijde vertegenwoordiging: de International Laboratory Accreditation Cooperation (www.ilac.org) en de International Accreditation Forum (www.iaf.nu).

Deze netwerken maken het mogelijk om de accreditatiepraktijken te harmoniseren. Zij organiseren ook een wederzijdse erkenning van de accreditatiediensten. Accreditatieinstellingen die de MLA hebben ondertekend, erkennen de gelijkwaardigheid van elkaars accreditatiediensten. De erkenning reikt ook tot op het niveau van de certificaten en test- of inspectieverslagen, uitgereikt door de geaccrediteerde conformiteitsbeoordelende instellingen. Door het aanvaarden van de conformiteitsbeoordelingsresultaten uitgegeven door instellingen die geaccrediteerd zijn door ondertekenaars van de wederzijdse erkenning, zorgt de MLA voor een vergemakkelijking van het vrij verkeer van goederen en diensten binnen Europa en wereldwijd. Deze erkenning wil zo een ‘paspoort voor handel’ zijn om te voorkomen dat producten en diensten opnieuw moeten getest, gekeurd of gecertifieerd worden in elk land waar ze worden ingevoerd of verkocht. De Europese Commissie heeft dan ook een bijzondere rol toegekend aan accreditatie als zijnde het beste middel om het vrije verkeer van goederen en diensten te bevorderen.

Juiste partner vinden

Op de website van BELAC kan je alle instellingen terugvinden die door BELAC geaccrediteerd zijn. Per instelling kan je zien voor welke activiteiten de accreditatie geldig is. Een accreditatie wordt immers enkel verleend voor de activiteiten waarvoor de firma zijn competentie heeft aangetoond via een audit. Deze specifieke activiteiten zijn opgenomen in de ‘technische bijlage bij het accreditatiecertificaat’. Het is van cruciaal belang om steeds de technische bijlage bij een accreditatiecertificaat te raadplegen. Indien je problemen ondervindt bij de juiste interpretatie van de grenzen van een accreditatie, neem dan contact op met de betrokken geaccrediteerde firma of met het BELAC-secretariaat.

Ook andere accreditatieinstellingen maken publiek kenbaar welke instellingen zij geaccrediteerd hebben en voor welke specifieke activiteiten. Via de website van EA (www.european-accreditation.org) kan je eenvoudig doorklikken naar alle accreditatieinstellingen die lid zijn van EA en ondertekenaar van de EA-MLA. 

Bron: Belac. Indien u meer informatie wenst, kunt u terecht op www.belac.be of belac@economie.fgov.be

Reageer op dit artikel