Op 30 januari jl. heeft de Brexit High Level Group zijn eerste rapport gepubliceerd.†Deze High Level Group, onder voorzitterschap van Graaf Paul Buysse,†werd door vice-eersteminister en minister van Economie Kris Peeters opgericht om ons land voor te bereiden op de onderhandelingen in het kader van de Brexit.

Het document beschrijft de impact van de Brexit op de Belgische economie. Het bevat het standpunt van de federaties, alsook een reeks aanbevelingen.†

Algemeen principe

Het in het rapport beschreven 'Algemeen principe' om tijdens de onderhandelingen na te streven is duidelijk in lijn met de belangen die ook Agoria naar voor wil schuiven:†

Algemeen principe: de langetermijnvoordelen van de politieke en economische Europese integratie vrijwaren en een negatieve impact op het Belgisch bedrijfsleven zoveel als mogelijk opvangen via een overgangsregime naar een nieuw en alomvattend handelsgericht institutioneel kader dat zo dicht mogelijk aanleunt bij de effecten van de Eenheidsmarkt. We moeten ook oog hebben voor de opportuniteiten die de Brexit onze economie kan bieden.

Aanbevelingen

Bij de aanbevelingen die het rapport bevat (en die vanaf pag. 144 worden uitgewerkt) lezen we onder meer:††

1: De potentieel nefaste gevolgen voor de economie van de politieke onzekerheid opvangen. (...)

2: Streven bij de onderhandelingen over de overgangsmaatregelen naar geen of een

minimum aan handel-ontwrichtende gevolgen.

3: De uitwerking van ondersteunende maatregelen op Europees - niveau voor de getroffen ondernemingen van de EU-27 is noodzakelijk.

4: BelgiŽ heeft belangrijke troeven voor het aantrekken van buitenlandse investeringen en moet dat door middel van een samenwerking tussen alle betrokken overheden kenbaar maken.

5: De blauwdruk van een toekomstige relatie met het VK moet gekenmerkt worden door een hechte economische samenwerking die zo dicht mogelijk bij de verworvenheden van de eenheidsmarkt blijft. Deze kan, met respect voor elkaars belangen, vastgelegd worden in een sui generis en ambitieus vrijhandelsakkoord. Daarbij zijn ook afspraken ter beteugeling van regelgevende concurrentie noodzakelijk.

In zijn directe en (via het VBO) indirecte input aan de Brexit High Level Group had Agoria de volgende punten opgenomen:

 • Het VK is een belangrijke partner van de Belgische technologische industrie. De prioriteit is het behoud van de continuÔteit van de handelsbetrekkingen met Groot-BrittanniŽ:†

  • De toekomstige onderhandelingen zouden snel en binnen een duidelijk kader moeten plaatsvinden.

  • Het doel moet zijn: handel bevorderen in goederen en diensten zonder tarifaire en niet-tarifaire belemmeringen, zowel voor wat betreft de in- als uitvoer.

  • Het vrij verkeer van goederen en diensten moet zich volledig baseren op de reglementering die van toepassing is voor de interne markt zoals gedefinieerd door de EU (cf. relatie EU/Zwitserland).

  • Er moet een min of meer lange overgangsfase worden voorzien voor de inwerkingtreding van het uiteindelijke akkoord.††

 • De garantie van het vrij verkeer van werknemers en de deelname van het VK aan Europese innovatieprogrammaís zijn ook twee belangrijke aandachtspunten voor onze sectoren.

 • Het behoud van deze relaties mag niet ten koste gaan van de samenhang en de goede werking van de EU en haar interne markt (een domino-effect en economische desintegratie vermijden).

 • BelgiŽ moet zeker de opportuniteiten grijpen op het vlak van herlokalisaties van economische activiteiten die eventueel door de Brexit in gang worden gezet.