Via subsidies uit het ESF-programma†wil de Vlaamse Overheid impulsen geven aan organisaties om de werking van de arbeidsmarkt te verbeteren en te versterken. Er worden subsidies toegekend aan projecten die bijdragen tot het behalen van Vlaamse beleidsdoelstellingen en van Vlaamse engagementen naar Europa toe in het kader van de Europese groeistrategie Europe 2020: meer bepaald het verhogen van de participatiegraad inzake opleiding van 6,9% naar 15%.

Deze oproep situeert zich binnen de investeringsprioriteit "Een leven lang leren" van prioriteit 2 "loopbaanbeleid preventief" van het operationeel programma 2014-2020: vergroting van de gelijke toegang tot een leven lang leren voor alle leeftijdsgroepen in formele en informele opzet, vergroting van de kennis, vaardigheden en competenties van de beroepsbevolking, en het bevorderen van flexibele leertrajecten onder meer via loopbaanbegeleiding en validering van verworven vaardigheden en kennis.

Belangrijk in deze oproep is de focus op 4 vaardigheden:

  • Digitale vaardigheden: omvat de vertrouwdheid met het gebruik van technologieŽn van de informatiemaatschappij voor het werk, in de vrije tijd en voor communicatie. Zij wordt onderbouwd door basisvaardigheden in ICT: het gebruik van computers om informatie op te vragen, te beoordelen, op te slaan, te produceren, te presenteren en uit te wisselen en om via internet te communiceren en deel te nemen aan samenwerkingsnetwerken.
  • Geletterdheid: omvat de competenties om informatie te verwerven, te verwerken en gericht te gebruiken. Dit betekent met taal, cijfers en grafische gegevens kunnen omgaan en gebruik kunnen maken van ICT.
  • Transversale vaardigheden: zijn competenties die binnen een brede waaier van beroepen en sectoren relevant zijn. Ze worden vaak aangeduid als kerncompetenties, basisvaardigheden of soft skills, of de hoeksteen voor de persoonlijke ontwikkeling van een persoon. Transversale competenties zijn de bouwstenen voor de ontwikkeling van de "harde" vaardigheden en competenties die nodig zijn om te slagen op de arbeidsmarkt.†Opleidingen rond sociale vaardigheden hebben dus steeds betrekking op het beter samenwerken en omgaan met anderen o.a. omgaan met agressie, assertiviteitstraining, conflicthantering, effectiever communiceren.....
  • Bedrijfsinnovatie opleidingen: hiervoor moeten bedrijven aan de hand van een strategisch plan voor innovatie aangeven welke nieuwe opleidingen noodzakelijk zijn (nieuwe technieken, nieuwe technologieŽn). Op basis van dit strategisch plan moet duidelijk zijn waar de organisatie op middellange termijn naartoe wil en welke innovaties hiervoor nodig zijn. Een doorvertaling naar het operationele niveau in de vorm van een opleidingsplan die deze innovatie zal ondersteunen is tevens een noodzakelijke voorwaarde voor de goedkeuring van deze opleidingen.

Deze oproep richt zich tot zowel kleine- & middelgrote ondernemingen evenals grote ondernemingen en dit volgens de definitie van Europa:

Catgorie onderneming Personeelsbezetting †Jaaromzet†of jaarlijks balanstotaal
†Middelgroot †< 250 †<= 50 miljoen euro †<= 43 miljoen euro
†klein †< 50 †<= 10 miljoen euro †<= 10 miljoen euro
†micro †< 10 †<= 2 miljoen euro †<= 2 miljoen euro


Er is een maximale subsidie voorzien van 100.000 euro per project (maximaal 40.000 euro ESF, maximaal 60.000 euro VCF). De promotor moet een minimale private cofinanciering voorzien van 30% voor kleine ondernemingen en 50% voor middelgrote en grote ondernemingen. Belangrijk om weten is dat bijdragen ontvangen van paritair beheerde sectorfondsen moeten ingebracht worden als publieke financiering.

Verloop van het project


Promotoren moeten zich extra engageren om volgende kansengroepen te bereiken: 7% migranten en 20% ouderen.

Er wordt een infosessie georganiseerd op†19 april 2017 om 10u30†in het Ellipsgebouw, lokaal 0,04, Koning Albert II-laan 35 bus 20 te 1030 Brussel.

Naast†deze Europese subsidies, zijn er ook tal van Vlaamse en afhankelijk†van het paritair comitť waartoe uw bedrijf behoort, sectorale subsidiemogelijkheden voor opleiding van uw arbeiders en/of bedienden.† Voor bijkomende informatie mbt deze oproep of andere subsidiemogelijkheden†kan u contact opnemen met†
Goedele Hufkens, goedele.hufkens@agoria.be