In twee eerdere artikels meldden we al dat langdurige afwezigheid de laatste jaren sterk toeneemt. Bestaan er mogelijkheden om langdurig afwezige medewerkers terug aan de slag te krijgen?

Vroeger had een werknemer die van zijn behandelend arts een attest van definitieve ongeschiktheid kreeg, de mogelijkheid om de procedure tot re-integratie op te starten. Het initiatief voor zoĺn re-integratie lag bij de werknemer, niet bij de werkgever.

Re-integratietraject

Sinds december 2016 is er een aanpassing van de mogelijkheden om een re-integratietraject op te starten. Ten opzichte van de oude procedure zijn er 2 belangrijke wijzigingen. Enerzijds is een re-integratietraject nu ook mogelijk voor een tijdelijk ongeschikte werknemer en anderzijds kan nu ook de werkgever, weliswaar met een aantal beperkingen, een re-integratietraject opstarten.

De re-integratieprocedure omvat verschillende stappen:

  1. Verzoek tot opstarten re-integratieprocedure

  2. Re-integratiebeoordeling door de arbeidsgeneesheer

  3. Overleg tussen de betrokken partijen i.v.m. re-integratie

  4. Opstellen van een re-integratieplan door de werkgever

  5. Uitvoeren en opvolgen re-integratieplan

De arbeidsgeneesheer kan na de re-integratiebeoordeling besluiten dat de werknemer tijdelijk of definitief aangepast of ander werk kan uitvoeren, eventueel mits een aantal aanpassingen (bv. progressieve hertewerkstelling, ergonomische aanpassingen,..). Op basis van deze beslissing kunnen de betrokken partijen in onderling overleg op zoek gaan naar oplossingen voor aangepast of ander werk. Dat dit niet altijd een eenvoudige oefening zal zijn, staat als een paal boven water. Maar waar een wil is, is een weg.

Geen garanties

Om een re´ntegratietraject een goede kans op slagen te geven, moet aan een aantal belangrijke voorwaarden worden voldaan:

  1. De motivatie van de werknemer om terug aan de slag te gaan.

  2. De motivatie van de werkgever om langdurig afwezige medewerkers terug aan de slag te krijgen.

  3. Er zijn mogelijkheden tot aangepast of ander werk voor langere perioden.

  4. Tijdens de afwezigheid was er regelmatig contact tussen de werknemer en werkgever, waardoor de werknemer het gevoel heeft nog deel uit te maken van de organisatie.

  5. Een re-integratietraject dient best zo snel mogelijk opgestart te worden. Hoe langer een werknemer afwezig is, hoe moeilijker het zal zijn om de draad terug op te pikken.

Is het opstarten van een re-integratietraject een garantie om een werknemer terug aan de slag te krijgen? Uiteraard niet, maar wanneer de wil aanwezig is bij alle partijen, dan heeft re-integratie een goede kans op slagen.

Binnenkort organiseert Agoria op verschillende data en locaties een seminarie over het opzetten van een ge´ntegreerd aanwezigheidsbeleid. Reserveer hier uw plaats. Daarnaast publiceert Agoriaábinnenkort een witboek over het opzetten van een ge´ntegreerd aanwezigheidsbeleid ontwikkeld. Uiteraard kunnen we u ook concreet begeleiden bij het opzetten van een ge´ntegreerd aanwezigheidsbeleid. Bekijk hier meer details.


Lees ook: