Nood aan een cursus 'milieu voor dummies'? Volg dan de volgende cyclus van Agoria's basisopleiding milieu voor bedrijven. Bekijk hier het programma en reserveer meteen uw plaats!


Nood aan een cursus 'milieu voor dummies'? Schrijf u in voor de basisopleiding milieu 2017

Ondernemingen besteden steeds meer aandacht aan het beperken van de milieu-impact van hun activiteiten. Tegelijk krijgen werknemers ook meer en meer te maken met de complexe en snel evoluerende Europese en Vlaamse milieuwetgeving. Enige kennis over de verschillende milieuthema’s is dus niet langer een overbodige luxe, maar een noodzaak! De nieuwe cyclus van de basisopleiding milieu - niveau C biedt hiervoor de oplossing!

Wat mag u verwachten van deze basisopleiding?

 • Overzicht van de omvangrijke en snel evoluerende Europese en Vlaamse milieuregelgeving;

 • Praktijkgerichte aanpak;

 • Kleine test na het volgen van de opleiding;

 • Uitgewerkte syllabus als gebruiksvriendelijk instrument (print + digitaal) dat u ondersteunt bij de uitvoering van uw dagelijkse taken.

Waarom deze basisopleiding volgen bij Agoria?

 • De basisopleiding combineert expertise met een praktische vertaalslag naar de situatie bij bedrijven;

 • De expertise van Agoria is toegespitst op de voor u relevante industriële sectoren;

 • De opleidingen van Agoria komen in aanmerking voor de 30 uur permanente vorming die milieucoördinatoren jaarlijks moeten volgen;

 • Verdere individuele begeleiding mogelijk bij vastgestelde knelpunten.

Doelpubliek

De opleiding richt zich naar personen die nieuw zijn in het vak of die sporadisch in aanraking komen met milieuzaken binnen het bedrijf (vb. preventiedienst, aankoop,...). Ook als u gewoon uw kennis over de milieuwetgeving wenst op te frissen, bent u van harte welkom. Er is geen voorkennis vereist.

Data

De opleiding vindt steeds op woensdagnamiddag plaats, van 14.00 uur tot 17.00 uur in onze kantoren in Gent of Antwerpen. De cyclus bestaat uit 7 modules die elk afzonderlijk kunnen gevolgd worden:

 • Woensdag 8 maart 2017 - De omgevingsvergunning (Gent)

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning treedt binnenkort op 23 februari 2017 in werking, met als gevolg dat men in Vlaanderen niet langer zal spreken van een milieuvergunning of een stedenbouwkundige vergunning, maar van een omgevingsvergunning. Tijdens deze uiteenzetting wordt nader ingegaan op de nieuwigheden op vlak van aanvraag en procedure.

 • Woensdag 15 maart 2017 - Administratieve verplichtingen & MER (Gent)

Administratieve verplichtingen
Voornamelijk in het begin van het jaar heeft de milieucoördinator een aantal administratieve verplichtingen, o.a. het opstellen van het jaarverslag van de milieucoördinator en het invullen van het Integraal Milieujaarverslag (IMJV). In dit deel staan we stil bij de inhoud van deze documenten en hoe de opmaak ervan kan gebeuren. We sluiten dit deel af met een overzicht van de belangrijkste periodieke verplichtingen die op de exploitant van een ingedeelde inrichting rusten (energetische keuring van airco's, lekdichtheidscontroles, keuring opslagtanks,...).

De Europese richtlijn rond milieueffectrapportage legt een milieueffectbeoordeling op voor de verlening van een vergunning voor bepaalde projecten. In Vlaanderen leidt deze richtlijn tot 3 mogelijke procedures. We lichten de verschillende mogelijkheden en hun consequenties toe: de verplichte opmaak van een mer-rapport, de mogelijkheid tot aanvraag van een ontheffing en de - meest voorkomende - project-m.e.r.-screeningsnota. Wij bekijken de impact van deze verplichtingen op de bedrijven

 • Woensdag 26 april 2017 – Bodem en lucht (Antwerpen)

Bodem
Bodem is een belangrijk thema voor industriële bedrijven. De kosten voor de sanering van een bodemverontreiniging kunnen hoog oplopen. In het eerste deel van deze module gaan we in op de onderzoeksverplichtingen voor risicogronden en de saneringsplicht voor verontreinigde bodems. We bespreken de diverse verplichtingen die op een onderneming rusten. In het tweede deel bespreken we de regelgeving rond ‘grondverzet’. Wat moet u weten als uw bedrijf grond uitgraaft en/of verplaatst?

Lucht
sectorale milieuvoorwaarden opgenomen voor de bescherming van de luchtkwaliteit. We gaan in op de normen die u moet respecteren en op uw meetverplichtingen. We bekijken ook de voorschriften voor koel- en stookinstallaties. Ook voor het gebruik van organische oplosmiddelen gelden een aantal verplichtingen. Hoe stelt u een solventboekhouding op?

 • Woensdag 17 mei 2017 – Water en geluid (Gent) 

Het gebruik van water in uw onderneming
Elke onderneming heeft water nodig. Daarvoor is er de keuze tussen leidingwater, oppervlaktewater, grondwater, hemelwater en tweedecircuitwater. We geven toelichting bij de voorwaarden die er gelden bij het gebruik van elk van deze waterbronnen. Wat zijn de kosten die eraan verbonden zijn?

Het lozen van afvalwater
Het water dat een onderneming heeft gebruikt moet ook geloosd worden. Vlarem bevat heel wat voorschriften daaromtrent. We geven toelichting bij de noodzakelijke milieuvergunning die hoort bij het lozen van afvalwater, de lozingsvoorwaarden, de bemonstering en de controle van afvalwater en de bijhorende heffing. Wanneer is  afkoppeling van het bedrijfsafvalwater van de riolering noodzakelijk ?

Geluid
Het specifieke geluid dat een bepaalde inrichting produceert, dient te worden beperkt tot een maximaal geluidsniveau. De precieze hoogte van dit maximale niveau is daarbij afhankelijk van diverse factoren. We lichten u de bestaande regelgeving toe. Tevens gaan we in op het akoestisch onderzoek. Wanneer moet dit akoestisch onderzoek worden uitgevoerd? Hoe dient dit te gebeuren en aan welke normen dient te worden getoetst?

 • Woensdag 20 september 2017 – Afval & circulaire economie (Gent)

Bekijk hier het volledige programma van deze module (329,4 kB)

Afval – deel 1
Ieder bedrijf produceert afval. Vlaanderen heeft een omvangrijke regelgeving rond afval en materialen. In het eerste deel van deze module bespreken we de verplichtingen die op een bedrijf rusten in verband met het geproduceerde afval.

Afval – deel 2
In het tweede deel van deze module staan we stil bij de verschillende aanvaardings- en terugnameplichten. Dit handelt zowel over verpakkingsafval als de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor diverse op de markt gebrachte producten (banden, batterijen, elektr(on)isch materiaal, olie,...).

Circulaire economie
Circulaire economie maakt komaf met het gangbare lineaire economische model waarin grondstoffen worden ontgonnen, gebruikt en terug weggegooid. In de circulaire economie is het de bedoeling grondstoffen zo lang mogelijk in onze economie te houden. Dat kan door meer en beter materialen te recycleren, maar ook door producten en productonderdelen te hergebruiken of te herfabriceren. U krijgt een introductie tot verschillende businessmodellen voor de circulaire economie. We gaan ook kort in op beleidsmatige ontwikkelingen op het gebied van circulaire economie.

 • Woensdag 18 oktober 2017 – Gevaarlijke stoffen en Seveso III (Antwerpen)

De CLP-verordening
De CLP-verordening voert het Globally Harmonised System (GHS) in de Europese Unie in. CLP staat voor classification, labelling en packaging of, het indelen, etiketteren en verpakken van gevaarlijke stoffen. De CLP-verordening heeft in juni jl. de bestaande gevaarlijke stoffenrichtlijn en de preparatenrichtlijn volledig vervangen. Hoe gebeurt de nieuwe indeling van gevaarlijke stoffen? Hoe zien de nieuwe etiketten eruit? Wat is er veranderd er op de werkvloer?

Gevaarlijke stoffen in Vlarem
De milieuregelgeving rond gevaarlijke stoffen is in Vlaanderen opgenomen in het Vlarem. Door het in voege treden van CLP in Vlarem is ook de lijst van hinderlijk ingedeelde inrichtingen en daarbij horende sectorale voorwaarden aangepast. Hoe gebeurt deze nieuwe indeling? Wat met mijn lopende milieuvergunning? Wat houden de sectorale voorwaarden voor de opslag van gevaarlijke stoffen in?

Seveso III
De Europese Seveso-richtlijn heeft tot doel zware ongevallen met gevaarlijke stoffen in ondernemingen te voorkomen. De derde versie van deze richtlijn, de Seveso III-richtlijn, maakt de overgang naar de nieuwe indeling van gevaarlijke stoffen volgens de CLP-verordening.

Wat is de scope van deze richtlijn? Hoe toetsen of mijn bedrijf onder deze richtlijn valt? Welke gevolgen heeft dit op mijn bedrijfsvoering?

 • Woensdag 22 november 2017 - Reach in een notendop (Gent)

REACH staat voor de Registratie, Evaluatie , Autorisatie en beperkingen van Chemische stoffen. Uitgaande van deze verschillende elementen geven we een overzicht van de mogelijke verplichtingen die voor uw bedrijf kunnen gelden. We besteden hierbij zowel aandacht aan de fabrikant en de importeur van stoffen, als aan de gebruikers van stoffen en mengsels.


Agoria is erkend als dienstverlener in het kader van de Vlaamse KMO-portefeuille. Dat betekent dat wanneer u als Vlaamse kmo voor meerdere sessies van de ‘Opleiding milieu – niveau C’ inschrijft de Vlaamse overheid een substantieel deel van de kostprijs subsidieert. Ons erkenningsnummer is DV.O205861. Meer info via www.kmo-portefeuille.be

Datum

woensdag 8 maart 2017, 14:00 - 17:00

woensdag 15 maart 2017, 14:00 - 17:00

woensdag 26 april 2017, 14:00 - 17:00

woensdag 17 mei 2017, 14:00 - 17:00

woensdag 20 september 2017, 14:00 - 17:00

woensdag 18 oktober 2017, 14:00 - 17:00

woensdag 22 november 2017, 14:00 - 17:00

Plaats

Diverse locaties.

Organisator

Agoria expertisecentrum Milieu 

Meer info

Agoria-leden: 75 euro per persoon per sessie.
Niet-leden: 150 euro per persoon per sessie.

Agoria is erkend als dienstverlener in het kader van de Vlaamse KMO-portefeuille. Dat betekent dat wanneer u als Vlaamse kmo bij ons een betalende opleiding van min. 100 euro (excl. BTW) volgt, de Vlaamse overheid een deel van de kostprijs subsidieert. Ons erkenningsnummer is DV.O205861. Opgelet: Agoria leden kunnen enkel een beroep doen op de KMO-portefeuille als zij toegetreden lid zijn. Meer uitleg vindt u hier.

Op deze opleiding zijn de algemene voorwaarden van toepassing die gelden binnen Agoria VZW.
Schrijf je in