Wat zijn de grootste uitdagingen voor onze steden als het om slimme gebouwen gaat? Welke oplossingen zijn in dit domein mogelijk? We vroegen het aan Emanuel Marreel (Siemens). Hij is binnen Agoria’s Smart Cities Committee voorzitter van de werkgroep Smart Buildings. 

Wat is dat eigenlijk, een slim gebouw? En wat zijn volgens u momenteel de grootste uitdagingen voor onze steden in dit domein? 

Emanuel Marreel:Een Smart Building wordt gedefinieerd als een duurzaam, energie-efficiënt gebouw dat geconnecteerd is met andere gebouwen en infrastructuren, en dat ingebed is in zijn omgeving. Slimme gebouwen in een Smart City staan ten dienste van de burger, zodat het er comfortabel wonen, werken en vertoeven is. 

Waarom zijn intelligente gebouwen noodzakelijk voor de creatie van een slimme leef- en werkomgeving, wat uiteindelijk de grote uitdaging is? Wel, geavanceerde technologie maakt het mogelijk om de energiehuishouding en alle nutsstromen van a tot z op te volgen en waar nodig bij te sturen. Met andere woorden, een slim gebouw weet te allen tijde wat er gaande is in en rondom zichzelf, kan deze situatie proactief analyseren en heeft ook de mogelijkheden om daar, indien nodig of gewenst, over te communiceren. Enkele voorbeelden - naast voor de hand liggende zaken zoals verminderd energieverbruik, waterverbruik,…: zijn deuren en ramen open of dicht, is het onderhoud van mijn verschillende installaties (gaskachel, ketel, …) tijdig uitgevoerd, wie kan/mag er binnen en wanneer, lokaal geproduceerde hernieuwbare energie die uitgewisseld wordt tussen gebouwen (Smart Districts),… 

Wat maakt de technologiebedrijven die in het Smart Cities Committee verenigd zijn zo geschikt om die uitdagingen te helpen aanpakken? Waar zitten de quick wins? 

Emanuel Marreel:Binnen onze werkgroep zijn zowel Belgische kmo’s als grote internationale bedrijven met Belgische vestiging aanwezig, elk met hun portfolio en expertise. Samen weten we wat er technisch mogelijk is en hebben we de contacten met de Belgische markt om te kunnen inspelen om de noden en hierbij zelfs mogelijk stappen voor te stellen. 

Bij dit alles willen we vooral gebruikmaken van technologische standaarden en trends die we binnen Europa zien evolueren. Zowel voor de industrie als voor de klanten zijn oplossingen waarop later verder kan gebouwd worden cruciaal om slimme oplossingen aan te moedigen.

Wat mogelijke ‘quick wins’ betreft, denk ik vooral aan het spreekwoord “meten is weten”. Om de nagel op de klop te kunnen slaan en efficiënt en effectief te gaan investeren, moet men beschikken over accurate data die op gestructureerde wijze worden verzameld en geüpdatet. Om dus zowel voor energie, gezondheid & comfort, beveiliging en veiligheid stap voor stap een slimme beslissing te kunnen nemen en concreter verbeterprojecten te kunnen opstarten, begint men best met het meten (bv. meting van energieverbruik en -productie, luchtkwaliteitsmetingen, aanwezigen,...). Deze datastromen kunnen dan tevens gecombineerd worden, zodat gebouwen op een intelligente manier slimmer worden gemaakt.

Wat zijn essentiële sleutels om als Belgisch bedrijf ook op Europees vlak te kunnen meespelen? 

Emanuel Marreel: Het is duidelijk dat we in België op bepaalde domeinen zeker spelers hebben die ook buiten  onze landsgrenzen actief en succesvol zijn. Ik denk hierbij niet alleen aan Belgische bedrijven, maar ook aan internationale spelers die hun Europees hoofdkwartier in België hebben. 

Een noodzakelijke voorwaarde om ook buiten onze landsgrenzen succesvol te zijn op het vlak van Smart Buildings, is dat we de Europese trends volgen en liefst zelf mee proberen vorm te geven. Daarbij zijn het gebruik van standaarden en normeringen natuurlijk cruciaal. Agoria en andere federaties zijn actieve partij om hieraan mee te werken. Een goed voorbeeld is de opkomst van het BIM-proces (Building Information Modeling/Building Information Management), waarmee sommige Europese landen reeds de eerste stappen hebben gezet. 

Belangrijk is ook om Europese directieven op nationaal en regionaal vlak consequent door te voeren, rekening houdende met een Europese marktomgeving zodat R&D-investeringen ook vermarkt kunnen worden op een Europese schaal en niet beperkt worden tot een nationale of regionale markt. We moeten alle innovaties in het domein van Smart Building aanmoedigen en ons op dit gebied opstellen als baanbreker op Europees domein. 

Welke zijn de prioriteiten voor de werkgroep Smart Buildings in de komende jaren? 

Het Smart Building platform spitst zich toe op 3 focusdomeinen, nl. ‘Energie’, ‘Comfort & Gezondheid’ en ‘Veiligheid en beveiliging’. Deze 3 pijlers worden behandeld voor zowel het residentieel als het niet-residentieel luik. Momenteel staat het luik ‘Energie’ in de actualiteit maar we zien op middellange termijn de rol van het thema ’Comfort & Gezondheid’ en ‘Veiligheid en beveiliging’ de bovenhand nemen. We willen deze strategische tendens zeker mee vorm gaan geven. 

Hiervoor zullen we ook aanbevelingen opstellen vanuit de technologische industrie om met partners zoals o.a. de verschillende overheidsinstanties te kunnen discussiëren en vorm te geven aan de toekomstige woon-, leef- en werkomgeving. Hierbij denken we aan workshops met de steden om antwoorden te bieden op hun lokale/specifieke behoeften.

Bent u al ingeschreven voor het 5de Agoria Smart Cities Forum?
Doe het snel via deze link!

Reageer op dit artikel