Risicoanalyse Psychosociale Aspecten (ARPA-Tool)

De wet van 28 februari 2014 en het KB van 10 april 2014 voeren nieuwe regels in voor de aanpak van psychosociale risico's in de ondernemingen. Daarbij wordt het accent gelegd op de uitvoering van een analyse van alle mogelijke psychosociale risico's en op de maatregelen die de werkgever op basis van deze analyse moet nemen.
Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat de psychosociale risico's tot een minimum worden beperkt of zelfs helemaal worden uitgesloten.

Lees meer


Zelfdiagnosetool Sociaal

Elke onderneming moet een welzijns- en preventiebeleid voeren conform de wetgeving. Daarbij moet aan een hele waslijst voorschriften en verplichtingen worden voldaan. Het is dan ook niet eenvoudig om na te gaan in hoever uw beleid conform de reglementering is.

Lees meer


Risicoanalysetool

Preventie op de werkvloer vraagt een planmatige aanpak. Het KB over het beleid inzake het welzijn van werknemers bepaalt dat dit moet gebeuren aan de hand van een dynamisch risicobeheersingssysteem. Dit houdt in dat u preventieve maatregelen plant op basis van risicoanalyses en dat deze regelmatig worden geactualiseerd. De risicoanalysetool van Agoria’s Expertisecentrum Sociaal helpt u om dit gestructureerd aan te pakken.

Lees meer


Registratietool voor personeelsopleiding

Personeelsopleiding is cruciaal voor elke onderneming: prestaties van medewerkers verbeteren, het ontwikkelen van projecten gaat vlotter en het bedrijf bereikt een hoger niveau. Een opleidingsplan op touw zetten is niet eenvoudig. Uw inspanningen moeten voldoen aan tal van wettelijke verplichtingen die in cao’s zijn vastgelegd. Om u daarbij te helpen, biedt Agoria een registratietool voor personeelsopleiding aan.

Lees meer


Wegwijzer voor Energiesteun

Zowel de federale overheid als de gewesten stimuleren bedrijven om hun energie-efficiëntie te verbeteren. Dat doen ze onder meer aan de hand van fiscale maatregelen en allerhande subsidies. Ook netbeheerders bieden in sommige gevallen steunmaatregelen aan. Benut u alle mogelijkheden? Met de Wegwijzer van Agoria’s expertisecentrum Energie doet u snel de check.

Lees meer


XY-Tool

In 2016 staan er sociale verkiezingen op het programma. Ondernemingen vanaf 50 werknemers kiezen dan hun werknemersafvaardiging voor het comité voor preventie op het werk. In ondernemingen met minstens 100 werknemers moet eveneens een ondernemingsraad worden verkozen. De procedure duurt 150 dagen en laat geen ruimte voor fouten. Met de gebruiksvriendelijke XY-Tool 2016 helpt Agoria’s expertisecentrum Sociaal u alle hordes tijdig en vlot te nemen, en procedurefouten te vermijden.

Lees meer


Zelfdiagnosetool Milieu

Aangezien de milieuwetgeving voortdurend in beweging is, moet u ook telkens de mogelijke implicaties op uw organisatie nagaan. Bent u er nog zeker van dat u alle wettelijke voorschriften kent en eraan voldoet? De Zelfdiagnosetool Milieu van Agoria’s Expertisecentrum Milieu helpt milieucoördinatoren en -verantwoordelijken om dit gestructureerd aan te pakken.

Lees meer


Bibliotheek Algemene Regelgeving

De wettelijke kaders, regels en procedures zijn voortdurend in beweging. Bovendien vinden ze hun oorsprong op verschillende beleidsniveaus. Het expertisecentrum bundelt modellen van algemene voorwaarden, modelcontracten, publicaties en informatiebronnen in een handige onlinebibliotheek. Zo bent u maar een paar muisklikken van de meest recente informatie verwijderd.

Lees meer


Bibliotheek Technische Regelgeving

De gewestelijke, federale, Europese en internationale technische voorschriften voor producten en diensten staan niet in steen gebeiteld. Integendeel: de geldende wettelijke kaders, regels en procedures met betrekking tot veiligheid, energie-efficiëntie, milieu, telecom en transport evolueren voortdurend. Via de bibliotheek Technische Regelgeving heeft u steeds toegang tot de meest up-to-date informatie.

Lees meer


Bibliotheek Sociaal

Medewerkers die belast zijn met het toepassen van de sociale wetgeving krijgen dagelijks met uiteenlopende documenten te maken. Brieven, contracten, arbeidsreglementen, cao's, … De lijst is lang en de bijbehorende wetgevingen zijn complex. Agoria’s expertisecentrum Sociaal bundelt een brede waaier aan modeldocumenten, publicaties en informatiebronnen in een handige onlinebibliotheek.

Lees meer


REACH Compliance Tool

REACH staat voor ‘Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperkingen van Chemische stoffen’. Het is een Europese verordening die de regels beschrijft over het vervaardigen, invoeren, in de handel brengen en gebruiken van chemische stoffen waar bedrijven zich aan moeten houden. Met de REACH Compliance Tool van Agoria’s expertisecentrum Milieu kunnen milieu- en REACH-verantwoordelijken eenvoudig nagaan of ze aan alle REACH-verplichtingen voldoen.

Lees meer


DIMCO 2.0. – Benchmarkingtool voor Duurzame Inzetbaarheid

Bedrijven die werk maken van de betrokkenheid, voortdurende ontwikkeling en ‘feel good’ van medewerkers ervaren al snel de voordelen: gemotiveerd personeel, minder ziekteverzuim en hogere productiviteit. Voor veel bedrijven blijft duurzame inzetbaarheid echter een complex vraagstuk. We moeten langer werken, terwijl technologische evoluties maximale wendbaarheid eisen. De DIMCO-scan 2.0. geeft u zicht op uw huidige situatie en reikt concrete conclusies aan als basis voor een actieplan.

Lees meer