Met een sterke oproep voor meer duurzame stedelijke ontwikkeling hebben de Verenigde Naties op 20 oktober jl., tijdens de plenaire slotsessie van de Habitat III-conferentie, de New Urban Agenda Habitat III (NUA) bekrachtigd.

De NUA is een inclusief, actiegericht en beknopt document dat in de komende twintig jaar wereldwijd als leidraad zou moeten dienen voor duurzame en op transformatie gerichte stedelijke ontwikkeling. In de leidraad wordt zeer sterk de klemtoon gelegd op de betrokkenheid en actieve deelname van stakeholdergroepen, het maatschappelijk middenveld en basisbewegingen. Ook nationale, regionale en plaatselijke overheden worden erkend als belangrijke strategische en operationele partners voor de praktische uitrol van concrete initiatieven.

De NUA zet een nieuwe wereldwijde standaard op het vlak van duurzame stedelijke ontwikkeling en zal ons helpen heruitvinden hoe we onze steden plannen, hoe we erin leven en hoe we de werking ervan beheren. Het document is een roadmap voor de creatie van steden die kunnen fungeren als ecologische motor van welvaart en centra van cultureel en sociaal welzijn. Het bevat aanbevelingen die kunnen helpen om de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling te behalen en een canvas voor acties om de klimaatverandering aan te pakken.

Het is nu aan de nationale en plaatselijke overheden om de inhoud van de agenda in de dagelijkse praktijk toe te passen. Dat zal technische en financiŽle partnerships vergen, alsook bijstand vanwege de internationale gemeenschap.

Hieronder een beknopte samenvatting van de verbintenissen die de ondertekenaars van de New Urban Agenda Habitat III willen aangaan:

Voorzien in basisdiensten voor alle burgers

Deze diensten omvatten toegang tot: huisvesting, veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen, voedzaam voedsel, gezondheidszorg en gezinsplanning, onderwijs, cultuur en communicatietechnologieŽn.

Verzekeren dat alle burgers toegang hebben tot gelijke kansen en geen discriminatie ondervinden

Iedereen heeft het recht om te kunnen genieten van het aanbod van de steden. De NUA roept stadsbesturen op om ook rekening te houden met de noden van o.a. vrouwen, jongeren en kinderen, mindervaliden, gemarginaliseerde groepen, ouderen, enz.

Bevorderen van maatregelen die bijdragen tot schonere steden

De luchtvervuiling in steden aanpakken is goed voor iedereen, zowel voor de gezondheid van de mensen als voor die van de planeet. De ondertekenaars van de NUA verbinden zich ertoe het gebruik van hernieuwbare energiebronnen op te drijven, te zorgen voor een beter en groener openbaar vervoer en te ijveren voor een duurzaam beheer van hun natuurlijke hulpbronnen.

Versterken van de veerkracht van steden om de risicoís en gevolgen van rampen te verminderen

Heel wat steden hebben al zwaar te lijden gehad onder natuurrampen en met de NUA hebben belangrijke leiders zich er nu toe verbonden om maatregelen te nemen om de gevolgen van dergelijke calamiteiten te reduceren. Deze maatregelen omvatten o.a. betere ruimtelijke planning, investeren in kwalitatievere infrastructuur en verbeteren van de lokale responsmogelijkheden.

De klimaatverandering aanpakken door acties te ondernemen om de uitstoot van broeikasgassen te verlagen

Regeringsleiders hebben toegezegd om niet alleen hun lokale overheden te betrekken bij de zoals in het Akkoord van Parijs bepaalde strijd tegen de klimaatverandering, maar ook alle andere actoren in de samenleving. Ter herinnering: het doel van dat Akkoord is om de stijging van de temperatuur op mondiaal vlak te beperken tot ver onder 2įC. Een belangrijke rol daarbij is weggelegd voor duurzame steden die o.a. hun energie-uitstoot beperken.

Ten volle de rechten respecteren van vluchtelingen, migranten en geografisch ontheemden , ongeacht hun migratiestatus

De onderschrijvende staatsleiders erkennen dat migratie uitdagingen met zich meebrengt, maar ook een aanzienlijke bijdrage kan leveren aan het leven in de stad. Ze verbinden zich daarom tot maatregelen die migranten, vluchtelingen en ontheemden helpen om een constructieve bijdrage te leveren aan de samenleving.

De connectiviteit verbeteren en innovatieve, ecologische initiatieven ondersteunen

Dit omvat partnerships sluiten met bedrijven en het maatschappelijk middenveld, teneinde duurzame oplossingen te vinden voor stedelijke uitdagingen.

Veilige, toegankelijke en groene openbare ruimtes promoten

De stad moet interactie tussen mensen bevorderen. Duurzame ruimtelijke planning speelt daarbij een sleutelrol. De NUA roept onder meer op tot meer openbare ruimtes zoals voet- en fietspaden, tuinen, parken en pleintjes. Dergelijke maatregelen dragen in grote mate bij tot de leefbaarheid van en het welzijn in de steden.

Hoe zal dit alles worden gerealiseerd?

Er is o.a. nood aan nieuwe regels voor steden, betere stadsplanning en nieuwe financieringsmodellen. Meer details over de voorstellen m.b.t. de implementatie van de NUA vindt u op https://habitat3.org/the-new-urban-agenda.

Hoe helpen onze technologiebedrijven Ďsmart citiesí creŽren?

Over die vraag gaat op donderdag 26 januari 2017 de vijfde editie van het Agoria Smart Cities Forum. Vertegenwoordigers van stads- en gemeentebesturen gaan er de dialoog aan met onze bedrijven en krijgen aan de hand van demonstraties en casestudies ideeŽn voor heel concrete, laagdrempelige instapprojecten die ze zouden kunnen realiseren. ís Avonds worden er tevens de winnaars bekendgemaakt van onze jaarlijkse Agoria Smart City Award.

Klik hier voor meer informatie over het Smart Cities Forum 2016.